Nafn og heimili

1. grein
Heiti félagsins er Bowentæknifélag Íslands , skammstafað BTÍ. Enskt heiti félagsins er The Icelandic Bowen Therapy Association , skammstafað IBTA. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

Tilgangur félagsins

2. grein
a) að standa vörð um starfsumhverfi bowentækna,
b) að tryggja félagsmönnum aðgang að aukinni menntun og að vinna að viðurkenningu náms í Bowentækni,
c) að auka skilning og viðurkenningu heilbrigðisyfirvalda, heilbrigðisstétta og almennings á Bowentækni,
d) að vinna að því að Bowentækni verði viðurkenndur valkostur innan heilbrigðiskerfisins.

3. grein

Þeir einir geta orðið félagar sem lokið hafa prófi frá European College of Bowen Studies, E.C.B.S., eða öðrum sambærilegum skólum.
Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og send stjórn félagsins.

Fjármál

4. grein
a) Árgjald skal ákveðið á aðalfundi ár hvert.
b) Stjórn og varamenn í stjórn greiða hálft félagsgjald.
c) Skuldi félagsmaður árgjald fyrir tvö ár, er stjórninni heimilt að fella hann út af félagaskrá, enda hafi honum verið send skrifleg aðvörun áður.
d) Reikningsár félagsins er almanaksárið.
e) Allur fjárhagslegur ágóði sem kann að verða af starfsemi félagsins skal nýttur til að auka veg Bowentækni á Íslandi eða til rannsókna á virkni meðferðarinnar.

Skyldur félagsmanna

5. grein
Félagsmenn skulu sýna skjólstæðingum sínum fyllstu virðingu og gæta þagmælsku og siðsemi í hvívetna. Þeim ber skylda til að undirrita þagnareið gagnvart skjólstæðingum sínum. Félagsmönnum ber að hlíta gildandi siðareglum Bandalags íslenskra græðara í hvívetna. Auk þess ber þeim að sjá til þess að við meðferð barns undir lögaldri sé forráðamaður þess viðstaddur meðferðina.
Sé félagsmaður sakaður um faglegt misferli, um að brjóta lög félagsins eða vinna gegn hagsmunum þess, skal stjórn vísa máli hans til siðanefndar til umfjöllunar.

Siðanefnd

6. grein
Hlutverk siðanefndar er að setja félagsmönnum siðareglur. Skulu þær háðar samþykki aðalfundar félagsins. Hlutverk nefndarinnar er einnig að taka á siðferðilegum álitamálum, sem upp kunna að koma, þ.m.t. brotum félagsmanna á siðareglum.
Siðanefnd starfar skv. lögum félagsins. Siðanefnd skal skipuð þremur fullgildum félagsmönnum og auk þess tveimur til vara, þurfi nefndarmaður eða nefndarmenn að víkja sökum vanhæfis. Kosið er í nefndina á aðalfundi til tveggja ára í senn. Formann skal kjósa sérstakri kosningu annað hvert ár og er hann oddamaður nefndarinnar. Nefndin velur ritara úr sínum hópi, sem skal skrá og varðveita fundargerðir, sem eru trúnaðarskjöl. Einungis ályktanir nefndarinnar skulu gerðar opinberar stjórn og félagsmönnum. Nefndin starfar óháð stjórn félagsins og stjórnarmenn eru ekki kjörgengir í siðanefnd.
Formaður siðanefndar boðar skriflega til fundar, að eigin frumkvæði, eða að ósk formanns félagsins. Varamenn skulu boðaðir á alla fundi og hafa þeir málfrelsi, en varamaður hefur einungis atkvæðisrétt í fjarveru aðalmanns.
Hver sem er getur vísað máli til umfjöllunar siðanefndar, en nefndin getur einnig óumbeðin tekið upp mál. Berist félaginu bréf með erindi til siðanefndar, skal því lokað aftur og það afhent formanni siðanefndar. Berist nefndinni bréf skal það opnað á nefndarfundi og bókfært.
Berist siðanefnd kvörtun vegna félagsmanns, ber nefndinni að tilkynna honum, að hún hafi kvörtun til umfjöllunar. Við umfjöllun sína skal nefndin rannsaka allar hliðar málsins, þ.m.t. framburð þess félagsmanns, sem kvartað er undan. Að umfjöllun lokinni getur siðanefnd lagt til við stjórn að félagsmanni, sem gerst hefur brotlegur, verði veitt tiltal, eða að honum verði vikið úr félaginu. Tillögu um brottvikningu skal taka fyrir á félagsfundi þar sem einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður. Fari stjórn ekki að tillögu siðanefndar, skal boða aukaaðalfund. Óski félagsmaður, sem vikið hefur verið úr félaginu, að ganga aftur í félagið, tekur stjórn afstöðu til þess, að fengnu áliti siðanefndar.

Stjórn félagsins

7. grein
Stjórn félagsins skal skipuð fimm fullgildum félagsmönnum, þar af þremur aðalstjórnendum og tveimur til vara, sem kosnir eru á aðalfundi félagsins til tveggja ára í senn. Formann skal kjósa beinni kosningu, en að öðru leyti skiptir kjörin stjórn með sér verkum og kýs gjaldkera og ritara úr sínum hópi.
Formaður boðar til og stýrir stjórnarfundum, sem skulu haldnir eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Hann er fulltrúi félagsins út á við.
Ritari ritar fundargerðir og varðveitir. Félagsmenn skulu hafa aðgang að fundargerðum stjórnar.
Gjaldkeri og formaður eru prókúruhafar en meirihluti stjórnarmanna ritar firma félagsins. Stjórnin ber ábyrgð á öllum rekstri félagsins og kemur fram fyrir hönd þess. Stjórn skipar í nefndir félagsins, utan siðanefnd, sem kjörin er á aðalfundi. Stjórn félagsins getur tilnefnt fulltrúa til trúnaðarstarfa fyrir hönd félagsins út á við.
Komi fram skrifleg vantrauststillaga á stjórn skal hún tekin fyrir á löglega boðuðum aukaaðalfundi. Hljóti hún samþykki tveggja þriðju hluta greiddra atkvæða telst stjórnin fallin og skal kjósa nýja, sem tekur við þegar í stað.

Almennir félagsfundir

8. grein
Stjórn skal boða félagsfundi skriflega með minnst viku fyrirvara, nema formanni eða stjórn þyki brýn nauðsyn bera til skemmri fyrirvara. Stjórn er skylt að halda félagsfund innan tveggja vikna ef tíundi hluti fullgildra félagsmanna leggur fram skriflega beiðni þar um.

Aðalfundur

9. grein
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Hann skal halda árlega fyrir 1. apríl og til hans skal boðað skriflega með minnst tveggja vikna fyrirvara. Aðalfundur telst löglegur ef löglega er til hans boðað.
10. grein
Dagskrá aðalfundar skal vera:
a) kosning fundarstjóra og fundarritara,
b) lesin fundargerð síðasta aðalfundar og borin upp til samþykktar,
c) skýrsla stjórnar,
d) endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar,
e) atkvæðagreiðsla um upphæð árgjalds,
f) kosning formanns til tveggja ára, annað hvert ár,
g) kosning eins aðalstjórnanda og eins varamanns til tveggja ára,
h) kosning formanns siðanefndar til tveggja ára, annað hvert ár,
i) kosning eins aðalmanns og eins varamanns í siðanefnd til tveggja ára,
j) kosning eins skoðunarmanns reikninga og annars til vara,
k) afgreiðsla tillagna um lagabreytingar og breytingar á siðareglum,
l) önnur mál.
11. grein
Aðeins fullgildir félagar sem eru skuldlausir við félagið hafa atkvæðisrétt og kjörgengi í kosningum. Kosningar skulu vera leynilegar, komi fram tillaga um það. Kosningar til embætta skulu fara fram með handauppréttingum, nema fleiri en einn séu í kjöri, þá skulu kosningar leynilegar.
12. grein
Lögum félagsins og siðareglum verður aðeins breytt á aðalfundi og skal breytingartillögum skilað skriflega til stjórnar félagsins eigi síðar en þremur vikum fyrir aðalfund. Þeirra skal getið í aðalfundarboði. Nái breytingartillaga samþykki tveggja þriðju hluta greiddra atkvæða öðlast hún gildi.

Slit félags

13. grein
Leggi félagsmaður fram skriflega tillögu um að félagið skuli lagt niður skal hún tekin fyrir á löglega boðuðum aukaaðalfundi og skoðast samþykkt hljóti hún þrjá fjórðu hluta greiddra atkvæða. Verði félagið lagt niður skal Bandalagi íslenskra græðara falið að varðveita bókfærðar eignir þess þar til annar félagsskapur rís á sama sviði og með sambærileg markmið.